حکمت خدا

وقتی خدا بهت گفت:((باشه)) چیزی را که میخواهی بهت میده

وقتی گفت:((صبرکن)) داره یک چیز بهتر را برات اماده میکند

وقتی گفت:((نه)) داره بهترینو برات اماده میکند*

شک نکن.

/ 0 نظر / 4 بازدید