# و_من_به_خود_بالیدم_که_این_چنین_عزیز_در_گاهت_بوده_ا